20 lutego 2020

Narzędzia TIK i tutorial metodyczny

TIK

Linki do przydatnych w nauczaniu aplikacji:

www.learningapps.org

www.wordwall.net

www.tes.com

www.edpuzzle.com

www.canva.com

www.classtools.net

www.socrative.com

www.thinglink.com

www.kahoot.com

Metody wspomagające rozwój

Metoda projektu

to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą tej metody jest samodzielna praca uczniów, wykorzystujących wiedzę z wielu dziedzin, prowadząca do realizacji określonego celu (tematu), w oparciu o założone cele.

https://static.scholaris.pl/main-file/103/085/projekt_edukacyjny_jako_metoda_66363.pdf

Metoda WebQuest

(„Poszukiwania w Sieci”), jest zorientowanym na uczniowskie badania formatem zajęć edukacyjnych, w którym wyjściowym (ale nie wyłącznym) źródłem informacji jest Internet. Prościej mówiąc, WebQuest jest konkretnym schematem metody projektu badawczego.

  • Uczniowie w oparciu o Sieć zgłębiają zadaną tematykę, starają się weryfikować jakość uzyskiwanej informacji (także w oparciu o źródła pozainternetowe).
  • Pozyskane informacje i tworzone na ich podstawie struktury uczniowie gromadzą, redagują i przygotowują do prezentacji za pomocą elektronicznych narzędzi.
  • Narzędziem może być serwis internetowy (np. Google Blogger, Witryny Google), program do prezentacji (np. Prezentacje Google, Power Point, uczniowski film etc.) lub w ostateczności nawet zwykły edytor tekstowy z osadzonymi ilustracjami i linkami do źródeł.
  • Narzędzie powinno zostać dobrane stosownie do formy i środowiska prezentacji końcowej (np. Blogger lub Witryny dla prezentacji w Sieci, PowerPoint lub nowszy program prezentacyjny dla prezentacji w sali z projektorem, edytor dokumentów tekstowych [lub i farby plakatowe] dla prezentacji w miejscach wymagających papierowego nośnika).
    https://www.enauczanie.com/metody/wq

E-portfolio

 Rozumiane może być jako:

  • metoda oceny i samooceny,
  • instrument wspierający planowanie kariery zawodowej,
  • metoda wspomagania uczenia się.

Jest celowy zbiór prac ucznia lub nauczyciela, które ilustrują postępy, starania i osiągnięcia w jednej lub wielu dziedzinach na przestrzeni czasu.

jest powszechnie rozumiane jako tworzona przez właściciela kolekcja cyfrowych obiektów demonstrujących doświadczenia, osiągnięcia i dowody związane z umiejętnościami i kompetencjami lub (w przypadku uczniów) także z procesem uczenia się. Jako metoda nauczania nosi nazwę ePortfolio prezentacyjne.

E-portfolio to przede wszystkim proces (nie tylko produkt) – metoda holistycznego oceniania, motywowania i wspierania rozwoju. https://www.enauczanie.com/metody/eportfolio

Zobacz prezentację Katarzyny Ryszko: https://www.enauczanie.com/metody/eportfolio/metoda

Wideokonferencja ZOOM, Skype i Google Hangouts

Podczas organizowania wideokonferencji, wysyłamy zaproszenia do nich (najlepiej numer dostępu ID, wraz z hasłem). Takich danych dostępowych nie umieszczamy w kanałach social media czy w innych ogólnodostępnych miejscach. Należy co jakiś czas zmieniać te dane dostępowe, numer ID i hasło, na przykład raz na miesiąc lub częściej. Można wykorzystać możliwość zablokowania wejścia do wideokonferencji po rozpoczęciu spotkania. https://jaksierozwijac.pl/wideokonferencja-zoom-skype-google-bezpieczenstwo/#

Wideokonferencja Hangouts

– funkcja umożliwiająca dołączenie do spotkania w Google Hangouts za pośrednictwem linku. Dołączenie do spotkania w Google Hangouts nie wymaga konta Google: goście nieposiadający konta Google, którzy otrzymali od organizatora spotkania link do wideokonferencji, zostają poproszeni o wprowadzenie swojego imienia i wysłanie prośby (kliknięcie) o dołączenie do spotkania. https://gocloud.pl/wideokonferencje-hangouts-bez-konta-google/

Edukacja w chmurze

-Chmura pozwala nam na dostęp do naszej pracy w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, a także umożliwia dzielenie się wiedzą z innymi. To uwalnia nas od potrzeby konkretnego urządzenia, aby uzyskać dostęp do pliku czy też aplikacji, np. edytora tekstu lub arkusza kalkulacyjnego. Chmura zmienia zatem sposób komunikacji, a w rezultacie także sposób prowadzenia kształcenia, nauczanie, uczenie się oraz współpraca online z wykorzystaniem ogólnodostępnych serwisów chmurowych: platforma Moodele, platforma Google Classroom, pakiet online Google: e-dysk; dokumenty, arkusze, prezentacje, kalendarze, witryny, formularze i ankiety.

Więcej informacji o tym Jak pracować w chmurze (Tutaj)

Czym jest platforma Moodle?

MOODLE – w dużym skrócie: Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (Modularne Obiektowo Zorientowane Środowisko Nauczania) – jest to aplikacja pozwalająca tworzyć kursy internetowe (kursy online) i nimi zarządzać.

Platforma Moodle jest środowiskiem nauczania zdalnego online dostępnym w przeglądarkach internetowych. Umożliwia tworzenie i administrację kursów online – tym samym zarządzanie całym procesem zdalnego nauczania.

Moodle jest zbiorem powiązanych ze sobą narzędzi, jest elastycznym rozwiązaniem, które pozwala prowadzić zajęcia zarówno w sposób indywidualny jak i dla wielu słuchaczy.

Platforma Moodle obsługuje trzy formaty kursów:
• format tygodniowy – kurs podzielony jest na moduły odpowiadające tygodniom,
format tematyczny – kurs składa się z modułów zwanych tematami,
• format towarzyski – wykorzystujący aktywność forum dyskusyjne

Osoba projektująca kurs ma możliwość tworzenia różnych składników w obszarze każdego modułu (tygodnia lub tematu). Składniki te w najbardziej ogólny sposób dzielą się na tzw. zasoby (statyczne treści edukacyjne) i aktywności (jednostki umożliwiające działanie).

zasoby e-learningowe – to rodzaj jednostki zawartości kursu – stanowi jego treść merytoryczną. Zasobem może być zarówno materiał dydaktyczny załączony jako wcześniej przygotowany plik (np. dokumentu PDF, prezentacja multimedialna, pliki filmowe, dokumenty HTML)  jak i blok tekstowy wstawiony jako zawartość strony, etykiety lub książki.

aktywności e-learningowe – to elementy treści kursu charakteryzujące się pewną interaktywnością. Składowe kursu umożliwiające podjęcie przez prowadzącego określonych działań słuchacza – należą do nich m.in. ankieta, czat, forum, quiz, zadania.

Wszystkie te elementy budujące kursy można podzielić ze względu na sposób komunikacji prowadzący-słuchacz na:
• synchroniczne — komunikowanie się, które wymaga równoczesnego kontaktu prowadzącego i słuchacza (uczestnicy biorą udział w procesie dydaktycznym w tym samym czasie).
• asynchroniczne — komunikowanie się bez równoczesnego wzajemnego kontaktu prowadzącego i słuchacza (uczestnicy nie muszą być w tym samym czasie i miejscu podczas nauki).

Umiejętne zastosowanie przez autora kursu narzędzi oferowanych przez środowisko Moodle, może przyczynić się do znacznego stymulowania procesów kształcenia i rozwijania motywacji do nauki w ramach wirtualnej społeczności. Jakość zaprojektowanego kursu, zależy od wiedzy, kunsztu pedagogicznego, a także intuicji i kreatywności autora oraz osoby prowadzącej dany kurs. To od niego zależy ostateczny kształt kursu.

Informacje zaczerpnięte ze strony: https://e-pasje.pl/platforma-moodle-najpopularniejsze-narzedzie-e-learningowe/

Dowiedz się jak prowadzić nauczanie zdalne wykorzystując platformę e-learningowa Moodle. Przygotuj własny kurs online, zarządzaj jego uczestnikami i harmonogramem zajęć.
Kurs E-learning z Moodle – platforma szkoleniowa od podstaw